มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน

เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอะตอมเกมส์

 (ดาวน์โหลด)


 - ตารางกิจกรรม


  - กติกากีฬาอะตอมเกมส์


  - รายละเอียดหอพัก

  - รายชื่อนิสิตประสาน U

  - รายละเอียดการเงิน  

 
 - แผนที่สนาม  


           เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์เป็นสถาบันที่สำคัญในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ โดยปัจจุบันมีคณะวิทยาศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ จึงเกิดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยขึ้นภายใต้ชื่อ “อะตอมเกมส์” โดยความร่วมมือร่วมใจของนิสิต และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการทุกมหาวิทยาลัยภายใต้ “องค์การนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.)” โครงการนี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกันทุกปีจนเป็นกีฬาประเพณีซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วถึง 20 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบทอดมาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีอะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่อ “ศรีนครินทรเกมส์” โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง หมากกระดาน (หมากรุกไทย หมากล้อมและ A-MATH) กีฬาสาธิต(ครอสเวิร์ด) กีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ การแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ การประกวดผู้นำเชียร์ และกองเชียร์ การประกวดดาว และเดือน ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทุกมหาวิทยาลัย

          เนื่องในโอกาสที่หมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 60 ปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการเผยแพร่ชื่อเสียง และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬาความรู้ต่าง ๆ และสัมพันธไมตรีที่ดีกับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม

         สถาบัน / หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
   1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   6) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   8) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   9) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 11) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 12) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 13) มหาวิทยาลัยบูรพา
 14) มหาวิทยาลัยรังสิต
 15) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 16) มหาวิทยาลัยมหิดล
 17) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 18) มหาวิทยาลัยทักษิณ

         กาหนดการ-สถานที่
   วันที่ 21 – 26 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก


114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิืท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 8407