เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอะตอมเกมส์

 (ดาวน์โหลด)


 - ตารางกิจกรรม


  - กติกากีฬาอะตอมเกมส์


  - รายละเอียดหอพัก

  - รายชื่อนิสิตประสาน U

  - รายละเอียดการเงิน  

 
 - แผนที่สนาม  


ผลการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย
อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 (ศรีนครินทรเกมส์)

ลำดับ
มหาวิทยาลัย
เหรีญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รวม
1.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
3
1
14
2.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
3
4
11
3.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
5
4
11
4.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

2
1
3
6
5.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2
1
1
4
6.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
1
0
3
7.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
4
5
10
8.
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
2
0
3
9.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
1
2
4
10.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
1
1
3
11.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
1
0
2
12.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0
3
5
8
13.

มหาวิทยาลัยรังสิต

0
1
0
1
14.
มหาวิทยาลัยบุรพา
0
0
2
2
15.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
0
1
1
16.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
0
0
0
17.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
0
0
0
18.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
0
0
0
0

 

ตารางเหรียญแยกตามประเภทกีฬา

ลำดับ
ประเภทกีฬา
เหรีญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
1.
ฟุตบอล
มหาลัยนเรศวร
มหาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
2.
บาสเกตบอลทีม
(ทีมชาย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.

บาสเกตบอลทีม
(ทีมหญิง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าี
คุณทหารลาดกระบัง
3.
ตะกร้อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.
วอลเลย์บอล
(ทีมชาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วอลเลย์บอล
(ทีมหญิง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระเจอมเกล้าพระนครเหนือ
5.
เทนนิส
(ชายเดี่ยว)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เทนนิส
(หญิงเดี่ยว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
  เทนนิส
(ชายคู่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เทนนิส
(หญิงคู่)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เทนนิส
(คู่ผสม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
6.
เทเบิลเทนนิส
(ชายเดี่ยว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เทเบิลเทนนิส
(หญิงเดี่ยว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เทเบิลเทนนิส
(ชายคู่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เทเบิลเทนนิส
(หญิงคู่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เทเบิลเทนนิส
(คู่ผสม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.
แบตมินตัน
(ชายเดี่ยว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบตมินตัน
(หญิงเดี่ยว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบตมินตัน
(ชายคู่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบตมินตัน
(หญิงคู่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบตมินตัน
(คู่ผสม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8.
A-Math
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ
มหาวิทยาลัยบูรพา

9.
หมากรุกไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
และ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10.
Crossword
(ไม่รวมคะแนนรวม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11.
หมากล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
12.
เปตอง
(ทีมชาย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  เปตอง
(ทีมหญิง)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เปตอง
(คู่ผสม)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.
ตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิืท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 8407