เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอะตอมเกมส์

 (ดาวน์โหลด)


 - ตารางกิจกรรม


  - กติกากีฬาอะตอมเกมส์


  - รายละเอียดหอพัก

  - รายชื่อนิสิตประสาน U

  - รายละเอียดการเงิน  

 
 - แผนที่สนาม  


              มหกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ อะตอมเกมส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 หรือกว่า 20 ปีมาแล้วถือกำเนิดโดยแกนนำกลุ่มนิสิต/นักศึกษาในขณะนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์และเชื่อมความสามัคคีก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในด้านต่าง ๆระหว่างมหาวิทยาลัยเช่น ด้านกีฬา วิชาการ และสันทนาการ โดยปัจจุบันมีสถาบัน/มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 18 สถาบัน/มหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 2,500 คน ปัจจุบันมีคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลให้เกิดความเรียบร้อย จัดการแข่งขันมาแล้วทั้งสิ้น 20 ครั้ง และครั้งที่ 21 จะจัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “ศรีนครินทร์เกมส์
รายนามมหาวิทยาลัยที่จัดการแข่งขัน

ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2535
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2536
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 7
พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 8
พ.ศ. 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 9
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 10
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 11
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 12
พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 13
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 14
พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 15
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 16
พ.ศ.2549
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2550
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 18
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 19
พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 20
พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ครั้งที่ 21
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21-26 มีนาคม 2554
       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------
114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิืท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 8407