เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอะตอมเกมส์

 (ดาวน์โหลด)


 - ตารางกิจกรรม


  - กติกากีฬาอะตอมเกมส์


  - รายละเอียดหอพัก

  - รายชื่อนิสิตประสาน U

  - รายละเอียดการเงิน  

 
 - แผนที่สนาม  


โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย
อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 (ศรีนครินทรเกมส์)

ชื่อโครงการ  โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ( อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 21

ชื่อองค์กร 
- สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- กองกิจการนิสิต

สถาบัน/มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์เป็นสถาบันที่สำคัญในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยปัจจุบันมีคณะวิทยาศาสตร์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเพื่อให้นิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์จึงเกิดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยขึ้นภายใต้ชื่อ “อะตอมเกมส์” โดยความร่วมมือร่วมใจของนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกันทุกปีีจนเป็นกีฬาประเพณีซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วถึง 18 ครั้งด้วยกัน  ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้  โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด กีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์  การประกวดกองเชียร์  Cheer Leader และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทุกมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัย
 
    การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการเผยแพร่ชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเป็นการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬา  ความรู้ต่าง ๆ และสัมพันธไมตรีที่ดีกับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆที่เข้า  ร่วมกิจกรรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬาทักษะความรู้ต่างๆ และศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้แก่นิสิตในการทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันอื่น
4. เพื่อให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพย์ติด
5. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  3,000 คน

 • นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ประมาณ  2,000  คน
 • นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ทุกคน) ประมาณ  900 คน
 • คณาจารย์  บุคลากร  เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์  และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตประมาณ 100 คน

สถาบัน / หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬา ทักษะความรู้ต่างๆ และศิลปวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาค
3. มีเจตคติที่ดีแก่นิสิตในการทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันอื่น
4. นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพย์ติด
5. ได้ศึกษาดูงานและวางแผนงานในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป


---------------------------------------------------------------------------------------------
114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิืท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 8407